http://2.bp.blogspot.com/-j0dxjTK1keE/VZoS27wt5qI/AAAAAAAAHdk/wMI1M-7YdRQ/s640/take-hiv-tests_QERE.jpg

Trong xã hội có một ý kiến phổ biến cho rằng, những người song tính nam (bị hấp dẫn bởi 2...